2021-12-06 09:49 по­не­дель­ник, Аш­ха­бад // се­го­дня на сайт за­ш­ли 277 по­се­ти­те­лей // вче­ра бы­ло 833 // с по­не­дель­ни­ка 277 // с на­ча­ла ме­ся­ца 4.810 // с на­ча­ла го­да 311.589 // в сре­д­нем за день 918 уни­каль­ных по­се­ти­те­лей.