2021-12-06 10:25 по­не­дель­ник, Аш­ха­бад // се­го­дня на сайт за­ш­ли 304 по­се­ти­те­лей // вче­ра бы­ло 833 // с по­не­дель­ни­ка 304 // с на­ча­ла ме­ся­ца 4.837 // с на­ча­ла го­да 311.616 // в сре­д­нем за день 918 уни­каль­ных по­се­ти­те­лей.