2021-11-30 19:32 втор­ник, Аш­ха­бад // се­го­дня на сайт за­ш­ли 789 по­се­ти­те­лей // вче­ра бы­ло 951 // с по­не­дель­ни­ка 1.740 // с на­ча­ла ме­ся­ца 27.788 // с на­ча­ла го­да 306.566 // в сре­д­нем за день 918 уни­каль­ных по­се­ти­те­лей.