2021-10-16 19:40 суббота, Аш­ха­бад // се­го­дня на сайт за­ш­ли 692 по­се­ти­те­лей // вче­ра бы­ло 923 // с по­не­дель­ни­ка 5.491 // с на­ча­ла ме­ся­ца 14.135 // с на­ча­ла го­да 265.161 // в сре­д­нем за день 918 уни­каль­ных по­се­ти­те­лей.