06.12.2021


TÜRKMENISTAN // СТРАНИЦА 2
2021-12-06 10:13 по­не­дель­ник, Аш­ха­бад // се­го­дня на сайт за­ш­ли 295 по­се­ти­те­лей // вче­ра бы­ло 833 // с по­не­дель­ни­ка 295 // с на­ча­ла ме­ся­ца 4.828 // с на­ча­ла го­да 311.607 // в сре­д­нем за день 918 уни­каль­ных по­се­ти­те­лей.